菜单

SpringMVC静态能源缓存

2019年4月11日 - Html/Html5

有关Web静态能源缓存自动更新的思维与执行

2016/04/06 · 基础技术 ·
静态财富

本文小编: 伯乐在线
Natumsol
。未经小编许可,禁止转发!
迎接参加伯乐在线 专辑撰稿人

前言

对从前端工程化而言,静态能源的缓存与立异一贯是一个比较大的难题,各大商行也推出了独家的消除方案,如百度的FIS工具集。如果未有化解好那些难点,不仅会给用户造成不佳的用户体验,而且还会给开发和调节带了诸多不须要的分神。关于怎样自动达成缓存更新,以下是上下一心的一点体验和体会。

在springmvc的布署文件中添加:

静态财富公布的痛点

我们精晓,缓存对于前端品质的优化是老大首要的,在正式颁发类别的时候,对于那几个有难题改变的静态能源比如种种JS工具库、CSS文件、背景图片等等我们会安装三个比较大的缓存过期时间(max-age),当用户再一次走访这些页面包车型大巴时候就能够直接接纳缓存而不是重复从服务器获取,那样不但可以减轻服务端的下压力,还能够节约互连网传输的流量,同时用户体验也越来越好(用户打开页面越来越快了)。那样看起来很全面,你好自家好大家都好,but,理想是光明的,现实是暴虐的,固然存在这么二个浏览器,强制缓存静态能源还不给你消除缓存的机会(微信,说的正是您!),该如何是好?固然你的服务端已履新,文件的Etag值已转移,不过微信便是不给你更新文件…请允许自身做3个难过的神色…

对此这么些标题,大家很自然的想法是在每便公布新本子的时候给拥有静态能源的伏乞前边加上一个版本参数或时间戳,类似于/js/indx.js?ver=1.0.1,不过这么存在多个难点:

 1. 微信对于加参数的静态财富依旧事先选取缓存版本(实际测试的景观是如此的)。
 2. 若果这样是有效的,那么对于从未改变的静态财富也会另行从服务器获取而不是读取缓存,未有充裕利用缓存。

那就是说有未有壹种方法能够活动识别出哪位文件发出了变动并让客户端主动立异呢?答案是肯定的。大家明白二个文书的MD5能够唯壹标识二个文书。若文件发出了转变,文件的指纹值MD5也随后转移。利用那本天性大家就足以标识出哪些静态能源产生了转移,并让客户端主动立异。

<mvc:resources location="/js/" mapping="/js/**" cache-period="300"/>
<mvc:resources location="/imgage/" mapping="/imgage/**" cache-period="300"/>
<mvc:resources location="/css/" mapping="/css/**" cache-period="300"/>
<mvc:resources location="/resourse/" mapping="/resourse/**" cache-period="300"/>

哪些消除?

透过前文的介绍,我们精通了足以选取文件的指印值来标识必要客户端主动立异的文件,不过什么贯彻呢?经过自身的构思和调查钻探后,大约思路为:

 1. 在历次发表此前,利用Gulp对拥有的静态能源拓展预处理,重命名字为原文件名 + 文件MD5值 + 文件后缀名的形式。比如index.js重命名为index-c6c9492ce6.js
 2. 转移1份manifest,标明了预处理前后文件之间的照应关系.manifest文本的样子为:
JavaScript

{ "index.js": "index-c6c9492ce6.js", "lib/jQuery/jQuery.js":
"lib/jQuery/jQuery-683c73084c.js", "require.js":
"require-c8e8015f8d.js", "style.css": "style-125d3a3f82.css",
"tools.js": "tools-5666ee48e9.js" }

<table>
<colgroup>
<col style="width: 50%" />
<col style="width: 50%" />
</colgroup>
<tbody>
<tr class="odd">
<td><div class="crayon-nums-content" style="font-size: 13px !important; line-height: 15px !important;">
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b6669294327058473-1">
1
</div>
<div class="crayon-num crayon-striped-num" data-line="crayon-5b8f4b6669294327058473-2">
2
</div>
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b6669294327058473-3">
3
</div>
<div class="crayon-num crayon-striped-num" data-line="crayon-5b8f4b6669294327058473-4">
4
</div>
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b6669294327058473-5">
5
</div>
<div class="crayon-num crayon-striped-num" data-line="crayon-5b8f4b6669294327058473-6">
6
</div>
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b6669294327058473-7">
7
</div>
</div></td>
<td><div class="crayon-pre" style="font-size: 13px !important; line-height: 15px !important; -moz-tab-size:4; -o-tab-size:4; -webkit-tab-size:4; tab-size:4;">
<div id="crayon-5b8f4b6669294327058473-1" class="crayon-line">
{
</div>
<div id="crayon-5b8f4b6669294327058473-2" class="crayon-line crayon-striped-line">
  &quot;index.js&quot;: &quot;index-c6c9492ce6.js&quot;,
</div>
<div id="crayon-5b8f4b6669294327058473-3" class="crayon-line">
  &quot;lib/jQuery/jQuery.js&quot;: &quot;lib/jQuery/jQuery-683c73084c.js&quot;,
</div>
<div id="crayon-5b8f4b6669294327058473-4" class="crayon-line crayon-striped-line">
  &quot;require.js&quot;: &quot;require-c8e8015f8d.js&quot;,
</div>
<div id="crayon-5b8f4b6669294327058473-5" class="crayon-line">
  &quot;style.css&quot;: &quot;style-125d3a3f82.css&quot;,
</div>
<div id="crayon-5b8f4b6669294327058473-6" class="crayon-line crayon-striped-line">
  &quot;tools.js&quot;: &quot;tools-5666ee48e9.js&quot;
</div>
<div id="crayon-5b8f4b6669294327058473-7" class="crayon-line">
}
</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 1. 在渲染视图模版的时候,依据manifest,将预处理前的静态资置换为预处理后的静态能源。
 2. 只要在浏览器端用到了模块加载器(那里以落到实处了英特尔标准的requireJS为例),在历次宣布的时候需求依照manifest对模块举办mapping,将配置文件以内联JS的样式写入到模版页面里面,类似于:
JavaScript

&lt;script&gt; requirejs.config({ "baseUrl": "/js", "map": { "\*": {
"index": "index-c6c9492ce6", "jquery":
"lib/jQuery/jQuery-683c73084c", "require": "require-c8e8015f8d",
"tools": "tools-5666ee48e9" } } }); &lt;/script&gt;

<table>
<colgroup>
<col style="width: 50%" />
<col style="width: 50%" />
</colgroup>
<tbody>
<tr class="odd">
<td><div class="crayon-nums-content" style="font-size: 13px !important; line-height: 15px !important;">
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-1">
1
</div>
<div class="crayon-num crayon-striped-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-2">
2
</div>
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-3">
3
</div>
<div class="crayon-num crayon-striped-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-4">
4
</div>
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-5">
5
</div>
<div class="crayon-num crayon-striped-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-6">
6
</div>
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-7">
7
</div>
<div class="crayon-num crayon-striped-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-8">
8
</div>
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-9">
9
</div>
<div class="crayon-num crayon-striped-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-10">
10
</div>
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-11">
11
</div>
<div class="crayon-num crayon-striped-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-12">
12
</div>
<div class="crayon-num" data-line="crayon-5b8f4b666929d715705975-13">
13
</div>
</div></td>
<td><div class="crayon-pre" style="font-size: 13px !important; line-height: 15px !important; -moz-tab-size:4; -o-tab-size:4; -webkit-tab-size:4; tab-size:4;">
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-1" class="crayon-line">
&lt;script&gt;
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-2" class="crayon-line crayon-striped-line">
requirejs.config({
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-3" class="crayon-line">
    &quot;baseUrl&quot;: &quot;/js&quot;,
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-4" class="crayon-line crayon-striped-line">
    &quot;map&quot;: {
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-5" class="crayon-line">
        &quot;*&quot;: {
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-6" class="crayon-line crayon-striped-line">
            &quot;index&quot;: &quot;index-c6c9492ce6&quot;,
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-7" class="crayon-line">
            &quot;jquery&quot;: &quot;lib/jQuery/jQuery-683c73084c&quot;,
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-8" class="crayon-line crayon-striped-line">
            &quot;require&quot;: &quot;require-c8e8015f8d&quot;,
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-9" class="crayon-line">
            &quot;tools&quot;: &quot;tools-5666ee48e9&quot;
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-10" class="crayon-line crayon-striped-line">
        }
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-11" class="crayon-line">
    }
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-12" class="crayon-line crayon-striped-line">
});
</div>
<div id="crayon-5b8f4b666929d715705975-13" class="crayon-line">
&lt;/script&gt;
</div>
</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>

越多请参考=>here

测试

为了印证可行性,本身做了个demo,代码托管在Github。经测试,可以健全的消除在此之前提议的标题。

 1. 第3遍载入页面
  图片 1
 2. 更改index.js, 刷新页面
  图片 2

我们发现,唯有index.js在转移后被主动立异了,其他的静态能源均是直接动用的缓存!。

后记

关于前端质量优化,缓存一贯是浓墨重彩的一笔。借使应用好缓存控制,不仅能升高用户体验,减弱服务端流量压力,而且对于前端工程化的兴风作浪也是很有协理的。随着web系统的业务和效益的扩展,维护前端的职务将变得更为繁重,遵照历史规律,当一件事变得越发繁重的时候,工程化是其唯①的出路。未来的前端还很年轻,工程化的定义提议来不久,但自个儿深信,在各大互连网公司的前端们主动推进下,前端工程化必将成为产业界标配。

打赏支持笔者写出更加多好小说,谢谢!


打赏笔者

打赏援救本身写出更加多好小说,谢谢!

任选一种支付形式

图片 3
图片 4

1 赞 4 收藏
评论

关于小编:Natumsol

图片 5

阿里Baba(Alibaba) 前端工程师
个人主页
·
作者的稿子
·
5
·
   

图片 6

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图